Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest firma Anmit s.c. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 132.

W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z firmą Anmit s.c za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@anmit.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem Anmit s.c., ul. Mickiewicza 132, 71-147 Szczecin z dopiskiem RODO.

SKĄD POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane zostały pozyskane w wyniku spotkań, transakcji handlowych jak i z ogólnodostępnych źródeł.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu nawiązania współpracy handlowej, realizacji zawartych z Państwem umów bądź wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem firmy Anmit s.c., którym jest:
• prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Państwem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez firmę Anmit s.c. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

JAKIE POSIADAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Firma Anmit s.c. zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę Anmit s.c. jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMU MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w nawiązaniu współpracy handlowej, realizacji zawartych umów bądź świadczeniu usług marketingowych, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

W celu prowadzenia działalności w internetowej, Państwa dane mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
• dhosting.pl Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa)
• H88 S.A. (ul. Fanklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań)

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
Państwa dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz firmy The Rocket Science Group w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).

CO MOGĘ ZROBIĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez firmę Anmit s.c. danych osobowych.
• Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem rodo@anmit.pl.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE?
Firma Anmit s.c. nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).